Webdorado Networks
Webdorado NetworksHomeInformatie
Webdorado Networks
Web HostingAdoptie ProgrammaBestellen / Registreren
Main | Webdorado Networks | Correspondentie | Vragen en antwoorden | Algemene voorwaarden

 A. Algemeen
Definities :
1.Webdorado Networks : Webdorado Networks, kantoorhoudend te Rotterdam.
2.Internet : Een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken en infrastructurele telecommunicatievoorzieningen.
3.Cliënt : De natuurlijke- of rechtspersoon die met Webdorado Networks een overeenkomst heeft afgesloten of die met Webdorado Networks in onderhandeling is.
4.Data : Onder data wordt hier niet alleen tekst en getalsmatige data verstaan, maar ook grafische afbeeldingen, geluid, software e.d.
5.Interoperabiliteit : Het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
6.Web hosting diensten : Enerzijds de dienst waarbij data of software van een cliënt op computerapparatuur van Webdorado Networks staat en dit toegankelijk is gemaakt via het Internet, zoals bijvoorbeeld een website met eventueel bijbehorende programmatuur.
Anderzijds de dienst waarbij de cliënt gebruik maakt van computerapparatuur en software van Webdorado Networks via het Internet, zoals bijvoorbeeld e-mail diensten, domeinnaam-diensten, FTP diensten, alsmede het gebruik van software-applicaties, die als standaard dienst - niet voor cliënt op maat gemaakt - door Webdorado Networks ter beschikking wordt gesteld.
 
 A.1. Aanbieding en overeenkomst
A.1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Webdorado Networks goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overige rechtsverhoudingen tussen cliënt en Webdorado Networks. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
A.1.2.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
A.1.2.1.De door Webdorado Networks gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven.
A.1.2.2.De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit verzuimt en Webdorado Networks bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8 werkdagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.
A.1.2.3.Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en Webdorado Networks heeft, met toestemming van opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform offerte.
A.1.2.4.Overschrijding van offertes tot 15% van het totaalbedrag worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd.
A.1.3.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
A.1.4.Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit één of meerdere overeenkomsten met Webdorado Networks aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
A.1.5.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdorado Networks en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
A.1.6.Webdorado Networks zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
A.1.7.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdorado Networks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
A.1.8.Webdorado Networks bedingt deze voorwaarden mede ten behoeve van al degenen, die Webdorado Networks bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
 
 A.2. Prijs en betaling
A.2.1.Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, porti, auteurscorrecties, rechten Stichting Stemra, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke (van overheidswege) worden opgelegd.
A.2.2.Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting binnen 14 dagen na factuurdatum en, indien niet anders is overeengekomen, door middel van incasso.
A.2.3.Webdorado Networks is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid van betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
A.2.4.Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, zal betaling bij gedeelten worden verlangd.
A.2.5.Indien sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Webdorado Networks gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
A.2.6.Webdorado Networks is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor prestaties, die volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
A.2.7.Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
A.2.8.Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, echter tenminste € 275,00 (tweehonderdvijfenzeventig euro), behoudens voorzover het minimum percentage gezien de hoogte van het bedrag onredelijk bezwarend zou zijn.
 
 A.3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
A.3.1.Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
A.3.2.Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
 A.4. Voorbehoud van eigendom en rechten
A.4.1.Alle aan cliënt geleverde zaken en data blijven eigendom van Webdorado Networks, totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel A.2.8, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Webdorado Networks zijn voldaan.
A.4.2.Rechten worden aan cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
A.4.3.Alle door Webdorado Networks verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve (ontwerpen van) tekst(en), schetsen, modellen, concepten, beeld- en geluidsfragmenten, programma's en digitale informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Webdorado Networks worden verveelvoudigd.
A.4.4.Indien cliënt zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van Webdorado Networks, zal cliënt aansprakelijk zijn voor alle door Webdorado Networks geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.
 
 A.5. Risico
A.5.1.Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een door cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 
 A.6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
A.6.1.Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Webdorado Networks of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten of bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
A.6.2.Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Webdorado Networks of diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel A.3, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van cliënt die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
A.6.3.Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of ander rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
A.6.4.Het is Webdorado Networks toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Webdorado Networks door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Webdorado Networks op verzoek van cliënt een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stellen.
A.6.5.Indien cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als cliënt het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Webdorado Networks ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal cliënt Webdorado Networks schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Webdorado Networks zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door cliënt eventueel in te schakelen derden.
A.6.6.Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Webdorado Networks schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Webdorado Networks te maken.
A.6.7.Cliënt staat er uitdrukkelijk voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Webdorado Networks van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en cliënt zal Webdorado Networks vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
A.6.8.Webdorado Networks garandeert dat het door haar ontworpen beeldmateriaal, de door haar ontwikkelde programmatuur, software en software-matige toepassingen, de door haar geschreven teksten en overige digitale uitingen door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
A.6.9.Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en Webdorado Networks eindigt, voor zover zij aan Webdorado Networks toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan Webdorado Networks verschuldigd is, zal zijn voldaan.
A.6.10.Alle door Webdorado Networks geleverde zaken blijven eigendom van Webdorado Networks totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit met Webdorado Networks gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
 
 A.7. Medewerking van Cliënt
A.7.1.Cliënt zal Webdorado Networks steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
A.7.2.Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Webdorado Networks te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
A.7.3.Indien is overeengekomen dat cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
A.7.4.Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Webdorado Networks staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Webdorado Networks in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
A.7.5.Ingeval medewerkers van Webdorado Networks op de locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, zal cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatie-faciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Webdorado Networks vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Webdorado Networks daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
A.7.6.Cliënt is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Webdorado Networks ontvangen of ter beschikking gestelde proeven, prototypen, demo- of testpagina's zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en Webdorado Networks zo spoedig mogelijk van haar bevindingen op de hoogte te stellen.
A.7.7.Webdorado Networks is niet verantwoordelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door cliënt goedgekeurde of gecorrigeerde eindresultaten, proeven, demo- of testpagina's.
A.7.8.Webdorado Networks is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 
 A.8. Leveringstermijnen
A.8.1.Alle door Webdorado Networks genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Webdorado Networks bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt Webdorado Networks niet in verzuim. Webdorado Networks is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
A.8.2.Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Webdorado Networks.
 
 A.9. Beëindiging
A.9.1.Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolgde de overeenkomst.
A.9.2.Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen, met inachtneming van een toepasselijke minimum duur, na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
A.9.3.Opzegging is tenminste drie maanden voor afloop van de in een overeenkomst vermelde termijn, in geval van een overeenkomst waarbij sprake is van voor de cliënt periodiek vervallende bedragen. Anders wordt er van uitgegaan de overeenkomst stilzwijgend te verlengen.
A.9.4.Webdorado Networks kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien cliënt - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Webdorado Networks zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
A.9.5.Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel A.9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Webdorado Networks ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Webdorado Networks vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
A.9.6.Indien cliënt een opdracht intrekt, heeft Webdorado Networks recht op vergoeding van :
 • alle door Webdorado Networks gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van beëindiging van de opdracht;
 • de door Webdorado Networks in redelijkheid verwachte winstmarge voor de betreffende opdracht voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, exclusief BTW, dat met de opdracht gemoeid is.
A.9.7.De vorderingen van Webdorado Networks op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen :
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Webdorado Networks omstandigheden bekend worden, die Webdorado Networks goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Webdorado Networks de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Webdorado Networks bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Webdorado Networks schadevergoeding te vorderen.
 
 A.10. Aansprakelijkheid van Webdorado Networks - vrijwaring
A.10.1.Webdorado Networks aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
A.10.2.De opdrachtgever draagt het risico van een onjuiste uitvoering van een telefonische of onduidelijk opgegeven bestelling of correctie.
A.10.3.Webdorado Networks is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
A.10.4.De totale aansprakelijkheid van Webdorado Networks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.
A.10.5.Aansprakelijkheid van Webdorado Networks voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
A.10.6.Buiten de in artikel A.10.3 en A.10.4 genoemde gevallen rust op Webdorado Networks geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
A.10.7.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Webdorado Networks meldt.
A.10.8.Cliënt vrijwaart Webdorado Networks voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Webdorado Networks geleverde programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.
 
 A.11. Overmacht
A.11.1.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Webdorado Networks.
A.11.2.Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
A.11.3.Webdorado Networks is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Webdorado Networks haar verbintenis had moeten nakomen.
A.11.4.Indien Webdorado Networks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
 A.12. Toepasselijk recht en geschillen
A.12.1.De overeenkomsten tussen Webdorado Networks en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
A.12.2.De geschillen welke tussen Webdorado Networks en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Webdorado Networks met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de voor het arrondissement Rotterdam bevoegde rechter.
 
 B. Dienstverlening
 De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze Algemene Bepalingen, van toepassing indien Webdorado Networks diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, constultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.
 
 B.1. Uitvoering
B.1.1.Webdorado Networks zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
B.1.2.Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Webdorado Networks gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
B.1.3.Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Webdorado Networks gehouden bij de uitvoering van die dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. Webdorado Networks is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed.
B.1.4.Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Webdorado Networks steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 
 B.2. Wijziging en meerwerk
B.2.1.Indien Webdorado Networks op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt aan Webdorado Networks worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webdorado Networks. Webdorado Networks is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
B.2.2.Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel B.2.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en Webdorado Networks, kunnen worden beïnvloed.
 
 C. Ontwikkeling van programmatuur
 De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen uit deze Algemene Bepalingen van toepassing indien Webdorado Networks in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het gedeelte "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit gedeelte wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computer-programmatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.
 
 C.1. Ontwikkeling van programmatuur
C.1.1.Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Webdorado Networks zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat.
C.1.2.Webdorado Networks is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
C.1.3.Onverminderd het bepaalde in artikel A.6 verkrijgt cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld en is cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 
 C.2. Aflevering en installatie
C.2.1.Webdorado Networks zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Webdorado Networks uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. De installatie van ontwikkelde programmatuur op het Internet geschiedt uitsluitend door medewerkers van Webdorado Networks of de door Webdorado Networks voor dit doel geautoriseerde personen.
C.2.2.De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd :
 • indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen : bij de aflevering of, indien een door Webdorado Networks uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
 • indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen : op de eerste dag na de testperiode, dan wel
 • indien Webdorado Networks voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel C.2.4 ontvangt : op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel C.2.5 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien cliënt daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
C.2.3.Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen test blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de test belemmeren, zal cliënt Webdorado Networks hierover schriftelijk informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
C.2.4.Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel A.6.6 bevat, zal cliënt Webdorado Networks uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk testrapport over de fouten informeren. Webdorado Networks zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Webdorado Networks gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
C.2.5.Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Webdorado Networks om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen.
 
 D. Gebruik en Onderhoud van Programmatuur
 De in dit hoofdstuk "Gebruik en Onderhoud van Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen uit deze Algemene Bepalingen van toepassing op alle door Webdorado Networks ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Webdorado Networks te verstrekken nieuwe versies.
 
 D.1. Gebruiksrecht
D.1.1.Onverminderd het bepaalde in artikel A.6 verleent Webdorado Networks cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
D.1.2.De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
D.1.3.Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt.
D.1.4.Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('time-sharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld.
D.1.5.Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Webdorado Networks retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging Webdorado Networks onverwijld schriftelijk melding maken.
 
 D.2. Aflevering, installatie en acceptatie
D.2.1.Webdorado Networks zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en, indien een door Webdorado Networks uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij cliënt installeren.
D.2.2.Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Webdorado Networks ingevolge de garantie van artikel D.3.
 
 D.3. Garantie en onderhoud
D.3.1.Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Webdorado Networks naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel A.6.6 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Webdorado Networks zijn gemeld. Webdorado Networks garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Webdorado Networks zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Webdorado Networks kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan Webdorado Networks toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie- en onderhouds verplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van Webdorado Networks wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.
D.3.2.Herstel van fouten zal geschieden op een door Webdorado Networks te bepalen locatie. Webdorado Networks is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
D.3.3.Na afloop van de in artikel D.3.1 bedoelde garantie- en onderhoudsperiode is Webdorado Networks niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
D.3.4.Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Webdorado Networks is aangegaan, kan Webdorado Networks door cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 
 D.4. Programmatuur van toeleverancier
D.4.1.Indien en voor zover Webdorado Networks programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Webdorado Networks schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij Webdorado Networks en Webdorado Networks zal deze aan cliënt op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en Webdorado Networks om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.
 
 E. Verkoop van Apparatuur
 De in dit hoofdstuk "Verkoop van Apparatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze Algemene bepalingen van toepassingen indien Webdorado Networks apparatuur aan cliënt verkoopt.
 
 E.1. Aflevering
E.1.1.Webdorado Networks zal cliënt tijdig voor de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren.
E.1.2.Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.
E.1.3.De kosten van verzending komen ten laste van de cliënt.
E.1.4.Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het recu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
E.1.5.Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de Webdorado Networks, tenzij door schuld veroorzaakt.
E.1.6.De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
E.1.7.Webdorado Networks zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven. Ingeval cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.
E.1.8.Cliënt zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Webdorado Networks geleverde produkten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart Webdorado Networks voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.
 
 E.2. Installatie
E.2.1.Indien schriftelijk overeengekomen, zal Webdorado Networks de apparatuur installeren of laten installeren.
E.2.2.In alle gevallen zal cliënt voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Webdorado Networks zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan cliënt een offerte uitbrengen.
E.2.3.Cliënt zal Webdorado Networks voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Webdorado Networks.
 
 E.3. Retourzendingen
E.3.1.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Webdorado Networks niet verplicht retour-zendingen van cliënt te accepteren.
E.3.2.In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Webdorado Networks van de door cliënt opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij cliënt totdat zij door Webdorado Networks zijn gecrediteerd.
E.3.3.Webdorado Networks behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retourgezonden produkten, met een minimum van € 25,00 (vijfentwintig euro).
 
 E.4. Apparatuur van toeleverancier
E.4.1.Indien en voor zover Webdorado Networks apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits zulks door Webdorado Networks schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij Webdorado Networks en Webdorado Networks zal deze aan cliënt op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en Webdorado Networks om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.
 
 F. Web hosting diensten
 De in dit hoofdstuk "Web hosting diensten" vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze Algemene bepalingen van toepassingen indien Webdorado Networks Web hosting diensten aan cliënt verleent.
 
 F.1. Verplichtingen van de cliënt
F.1.1.De cliënt zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Netiquette.
F.1.2.Het is de cliënt niet toegestaan om :
 • de Web hosting diensten en de daarbij geleverde diensten te gebruiken in strijd met de Wet en algemene voorwaarden en de aanwijzingen die Webdorado Networks aan de cliënt geeft;
 • inbreuken te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, danwel discriminerend van aard is;
 • zich ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot computersystemen, software of data;
 • reclame, berichten en meningen te verspreiden op een wijze die kan worden aangemerkt als 'spamming';
 • zich op andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Webdorado Networks of derden.
F.1.3.De cliënt vrijwaart Webdorado Networks ter zake van aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de cliënt gebruik maakt van de Web hosting diensten.
F.1.4.Op eerste verzoek van Webdorado Networks zal de cliënt het aanbieden van producten, het verspreiden of toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden via de Web hosting diensten van Webdorado Networks, danwel discriminerend of anderszins strafbaar of onrechtmatig dan wel in strijd met de Algemene Voorwaarden is, onmiddellijk staken. Bij inbreuk op privacy door de cliënt, is Webdorado Networks gerechtigd de naam van de cliënt aan derden te verstrekken.
F.1.5.Indien de cliënt niet onmiddellijk gehoor geeft aan het verzoek van Webdorado Networks, heeft Webdorado Networks het recht om de cliënt uit te sluiten van de Web hosting diensten zonder dat Webdorado Networks jegens de cliënt schadeplichtig wordt.
F.1.6.Ieder der partijen kan de overeenkomst inzake de Web hosting diensten te allen tijde voor de toekomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij indien :
 • de wederpartij na onmiddellijk en deugdelijk ingebreke te zijn gesteld ook na verstrijken van de haar gestelde redelijke termijn tot zuivering van haar verzuim toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 • de wederpartij haar faillissement aanvraagt of een derde -anders dan de wederpartij- haar faillissement aanvraagt;
 • aan de wederpartij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend;
 • een periode van overmacht langer dan 60 dagen voortduurt.
F.1.7.Daarenboven is Webdorado Networks gerechtigd de overeenkomst inzake de Web hosting diensten voor de toekomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder schadeplichtigheid jegens de cliënt, indien de cliënt een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen heeft laten ontstaan en de cliënt niet binnen 10 werkdagen na datum van het aangetekend schrijven bevattende een ingebrekestelling ter zake van deze betalingsachterstand alsnog volledig aan haar betalingsverplichting voldoet.
 
 F.2. Onderhoud en storingen
F.2.1.Webdorado Networks is voor haar dienstverlening afhankelijk van het Internet, haar Service Provider en haar telecommunicatieleverancier. De beschikbaarheid van het Internet alsmede de beschikbaarheid van de benodigde telecommunicatiefaciliteiten liggen buiten de invloedssfeer en de verantwoordelijkheid van Webdorado Networks en derhalve kan Webdorado Networks geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
F.2.2.In principe zijn het op het Internet aangesloten computersysteem of de op het Internet aangesloten computersystemen van Webdorado Networks 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Ondanks alle zorg die Webdorado Networks aan haar systemen besteedt, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid niet volledig is.
F.2.3.Webdorado Networks zal onderhoud aan haar systemen zoveel mogelijk vooraf bekend maken aan de cliënt. Zij zal daartoe een e-mail of faxbericht zenden aan de cliënt.
F.2.4.De cliënt wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor tijdelijke buitengebruikstelling van de dienstverlening door Webdorado Networks, voorzover deze buitengebruikstelling noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassing van de voor de dienstverlening noodzakelijke apparatuur en programmatuur.
 
 F.3. Helpdesk
F.3.1.Webdorado Networks heeft een helpdesk waar de cliënt met technische vragen over het gebruik van de Web hosting diensten terecht kan.
F.3.2.Indien er sprake is van een storingsmelding zal Webdorado Networks zich inspannen zo spoedig mogelijk een oplossing voor de storing te vinden. Indien de aard van de storing meer tijd vergt dan op dat moment is gemeld, zal Webdorado Networks dit aan de cliënt melden, zo mogelijk onder vermelding van de geschatte oplossingstijd.
F.3.3.Vragen van algemene aard en vragen over hardware storingen bij de cliënt, voor zover niet door Webdorado Networks geleverd en voor zover dit niet expliciet in een aparte overeenkomst is vastgelegd, horen niet aan de helpdesk te worden voorgelegd. Deze vragen zijn uitgesloten van de dienstverlening van de helpdesk. Webdorado Networks behoudt zich recht voor dergelijke vragen niet dan wel tegen betaling van het daartoe in het overzicht vermelde uurtarief in behandeling te nemen.
 
Voeg deze pagina toe aan uw favorietenWebdorado Networks
Webdorado Networks . Postbus 22.018 . 3003DA Rotterdam, ZH
Deze pagina bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal; Duplicatie is verboden zonder schriftelijke
toestemming vooraf; Copyright © 1996 - 2024 Webdorado Networks; Alle rechten voorbehouden.